Konkurs! Sztuka znikania: koktajl!

Ewa Wagner
Koktajl

Koktajl (Koktajl)

A jaki jest Wasz ulubiony drink? Z lodem, wisienką, a może z melisą cytrynową? Koniecznie nam go pokażcie - nagrody czekają!
1 z 2
Koktajl
Koktajl

Koktajl

Przyślijcie zdjęcie (pokażcie na nim koktajl i styczniową Kuchnię) oraz przepis na koktajl. Pod przepisem wpiszcie swój adres pocztowy. Z nadesłanych propozycji wybierzemy 5 najciekawszych i nagrodzimy ich autorów.

Do wygrania Shaker Tupperware - błyskawiczny mikser (5 sztuk). Idealnie wymiesza, ubije sosy, ciasta na naleśniki, gofry, lane kluski, koktajle itp.Wyposażony w wiatraczek, idealnie rozbija grudki powstające przy dodawaniu mąki. Nadrukowana miara ze skalą co 50ml ułatwia odmierzanie składników.

Pojemność: 500 ml, Cena: 49,90 zł www.tupperware.pl

Wybrane przepisy zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej: magazynkuchnia.pl. Na zgłoszenia czekamy do 18 stycznia 2016 roku pod adresem kuchnia@agora.pl.

 

Na powitanie

Składniki:

50 ml CoctaiLOVA Lubelska Banan

limonka

pomarańcza

świeża mięta

woda gazowana

 

Sposób przygotowania:

Do wysokiej szklanki wrzucamy 'uderzoną' w dłoniach miętę. Limonkę i pomarańczę kroimy na pół. Wciskamy sok z połowy limonki i połowy pomarańczy, wrzucamy lód (najlepiej kruszony), wlewamy Lubelską CoctaiLOVA o smaku Banana i uzupełniamy wodą gazowaną. Całość mieszamy długą łyżką. Ozdabiamy plasterkami limonki i pomarańczy.

2 z 2
Koktajl
Koktajl

REGULAMIN KONKURSU

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu pod nazwą ?Sztuka znikania?, zwanego dalej ?Konkursem? jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości: 50.938.376,00 zł, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej ?Organizatorem?. Organizator jest również fundatorem nagród w Konkursie.

 

2. Konkurs będzie przeprowadzany w czasopiśmie "Kuchnia - Magazyn dla Smakoszy" (?Magazyn?) oraz na stronach  serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem http://www.magazyn-kuchnia.pl, zwanego dalej ?Serwisem?.

 

3. Konkurs będzie przeprowadzany cyklicznie w taki sposób, że okresowo w Magazynie lub Serwisie zostanie przedstawione zadanie konkursowe, nagrody oraz terminy odnoszące się do danego zadania konkursowego. Zadanie konkursowe związane będzie ze zgłaszaniem przez uczestników przepisów kulinarnych.

 

4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

 

5. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronach Serwisu.

 

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

 

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

 

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

 

4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

 

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminach wskazanych w ogłoszeniu w Magazynie lub w danej sekcji Serwisu poświęconej Konkursowi nadesłać zgłoszenie do konkursu, tj. wykonać opisane zadanie konkursowe oraz podać dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania.

 

2. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

 

3. O ile zgłoszenie konkursowe będzie nadsyłane drogą elektroniczną, za moment dokonania zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze Serwisu.

 

4. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe odnośnie danego zadania konkursowego. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe, za przyjęte do Konkursu uważana będzie pierwsze zgłoszenie dotyczące danego zadania konkursowego, które Organizator zarejestruje w swoich rejestrach.

 

5. Uczestnik Konkursu obowiązany jest zapewnić, że zadanie konkursowe nie będzie naruszać przepisów prawa ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia odpowiedzi konkursowej do Konkursu.

 

6. Organizatorowi przysługuje prawo do opublikowania odpowiedzi konkursowej w Magazynie, na stronach Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook.com, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem.

 

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

 

2. Spośród zgłoszeń konkursowych nadesłanych przez uczestników, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże najbardziej odpowiadające zadaniu konkursowemu, a uczestnikom, którzy je nadesłali, zostaną przyznane nagrody w liczbie oraz o tytułach wskazanych w ogłoszeniu o Konkursie.

 

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

 

4. W terminie do 30 dni od zakończenia nadsyłania zgłoszeń Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki bieżącej edycji Konkursu.

 

§ 5. Nagrody w Konkursie.

1. Nagrodami w Konkursie są produkty w liczbie wskazanych w ogłoszeniu o Konkursie. Przyznanie konkretnych tytułów zwycięzcom odbywa się na zasadzie uznaniowości jury.

 

2. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

 

3. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 (czternastu) dni od ogłoszenia wyników albo od przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika.

 

5. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

 

6. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu, nie nabywa prawa do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

 

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem ?Konkurs Kuchnia?. Reklamacje należy składać w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

 

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

 

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

 

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

 

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

 

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

Więcej na ten temat: koktajl, sztuka znikania