1. Niniejszy regulamin (dalej ?Regulamin?) określa zasady publikowania przez Wydawcę na łamach magazynu ,,Lubię gotować? (dalej ?Miesięcznik?) oraz serwisu internetowego prowadzonego pod adresem http://www.magazyn-kuchnia.pl przepisów kulinarnych wraz z fotografią ilustrującą danie, nadsyłanych przez Czytelników Miesięcznika. Wydawcą Miesięcznika jest Agora Spółka Akcyjna, z siedzibą w (00-732) Warszawie przy ulicy Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości: 50.937.386 PLN, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44 (dalej ?Wydawca?).

 

2. Regulamin jest dostępny na stronie serwisu Wydawcy prowadzonego pod adresem http://www.magazyn-kuchnia.pl (dalej ?Serwis?).

 

3. Czytelnicy mogą przesyłać przepisy kulinarne ilustrowane fotografiami za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej pod adres lubiegotowac@agora.pl od dnia 12.05 2015 r. do odwołania. W treści e-maila Czytelnik wskazuje swoje imię i nazwisko lub pseudonim, z wykorzystaniem którego przepis kulinarny wraz z fotografią winien być opublikowany na łamach Miesięcznika i w Serwisie.

 

4. Treść przepisu kulinarnego może być zapisana w treści e-maila lub w załączniku w pliku elektronicznym otwartym, nadającym się do edycji.

 

5. Plik zawierający fotografię musi być zapisany w jednym z następujących plików: jpg, jpeg, tiff, png, bmp.

 

6. O publikacji przesłanych przepisów oraz fotografii decyduje zespół redakcyjnych Miesięcznika, przy czym publikacja na łamach Miesięcznika może składać się wyłącznie z treści przepisu bez jednoczesnego przedstawienia fotografii, zaś publikacja w Serwisie każdorazowo składa się zarówno z treści przepisu oraz z fotografii ilustrującej danie .

 

7. Z chwilą nadania wiadomości e-mail zawierającej przepis i fotogrfię Czytelnik oświadcza i zapewnia, że:

 

a) przedstawiany przez Czytelnika przepis nie jest chroniony przepisami ustawy - Prawo własności przemysłowej, a fotografia, aranżacja wnętrza, stylizacja osób widocznych w kadrze oraz inne elementy twórcze składające się na przepis i fotografię są dziełem (utworem) oryginalnym wyłącznego autorstwa Czytelnika, nie są obciążone jakimkolwiek prawami osób trzecich, nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa, a Czytelnik jest uprawniony do wyrażenia zgody, o której mowa w pkt b)-f) poniżej;

 

b) wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Wydawcę przesłanych utworów (przepisu i fotografii łącznie lub każdego z tych utworów osobno) w całości lub we fragmentach, w tym także po dokonaniu przez Wydawcę opracowania (poprzez skracanie, rozwinięcie, łączenie z innymi utworami lub tłumaczenie oraz dokonanie korekty edytorskiej i redakcyjnej), poprzez publiczne udostępnianie na łamach Miesięcznika;

 

c) wyraża zgodę na nieodpłatne opublikowanie przez Wydawcę utworu (przepisu i fotografii łącznie lub osobno), jednokrotnie lub wielokrotnie, w całości lub we fragmentach, w tym także po dokonaniu przez Wydawcę opracowań, o jakich mowa w lit. b), w wydawanym przez Wydawcę Miesięczniku;

 

d) udziela Wydawcy nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z przepisu i fotografii na następujących polach eksploatacji:

 

- utrwalenia, zwielokrotnienia dowolną techniką - w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową bez ograniczeń co do nakładu,

 

- wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu,

 

- rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu, jednokrotnie lub wielokrotnie na łamach Miesięcznika;

 

- publikowanie, wprowadzenie do pamięci komputera oraz publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w Serwisie w tym w celu promocji i reklamy Miesięcznika, a także trwałe i czasowe wprowadzanie do pamięci urządzeń elektronicznych (komputerów, tabletów, smartfonów) w plikach elektronicznych należących do czytelników e-wydań Miesięcznika.

 

Licencja zostaje udzielona bez ograniczeń terytorialnych i dotyczy możliwości wykonywania uprawnień zarówno co do całości utworu, jak również co do jego fragmentów wybranych przez Wydawcę (w tym też z uwzględnieniem opracowań, o których mowa pod literą b) oraz c) powyżej), a także bez ograniczeń dotyczących ilości utrwaleń, wprowadzeń do obrotu, rozpowszechnień, publikacji, odtworzeń, nadań, reemisji, wprowadzeń do pamięci komputera i udostępnień w sieci Internet, i w telewizji.

 

8. Wydawca może zaprzestać korzystania z przepisu i fotografii w każdym czasie, bez jakiegokolwiek uprzedzenia kierowanego do autora przepisu i fotografii.

 

9. Czytelnik może wypowiedzieć zezwolenie na korzystanie z przesłanego uprzednio przepisu i fotografii wysyłając wiadomość e-mail z tego samego adresu pod adres wskazany w pkt. 3. Wypowiedzenie następuje z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego.

 

10. Jeżeli po zamieszczeniu fotografii na łamach Miesięcznika, zgłoszone zostaną zarzuty lub roszczenia przez osobę podającą się za autora zdjęcia lub twierdzącą, że dysponuje prawami do wizerunku zamieszczonego na wysłanym zdjęciu, Wydawca poinformuje o tym Czytelnika pocztą elektroniczną kierowaną na adres, z którego nadesłano przepis wraz z fotografią. Czytelnik może udzielić wyjaśnień sprawy poprzez kontakt z osobą zgłaszającą zarzuty lub roszczenia i poinformowania o tym Wydawcy.

 

11. Administratorem danych osobowych podawanych przez Czytelników jest Wydawca. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach informowania Czytelnika o zgłoszonych roszczeniach lub zarzutach, o którym mowa w pkt. 8 powyżej. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie danych Czytelnika obejmujących: imię, nazwisko, adres zamieszkania (na terenie Polski), adres e-mail. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia opublikowanie przez Wydawcę na łamach Miesięcznika przesłanego przez Czytelnika i wybranego przez jury Wydawcy przepisu wraz z fotografią. Czytelnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

 

12. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.