iejsce łączy dwie funkcje: delikatesowego sklepiku i knajpki.
Na półkach ocierają się o?siebie kolorowe słoiki z?przetworami robionymi na miejscu.
Do kupienia również ciasta zapiekane w?wekach, ciastka, pierniczki, turróny. W?planach są dania na?wynos, sery i jogurty łomnickie (kozie), przyprawy. Za?wypieki odpowiada Ola - ta pani wie, jak się obchodzić z?mąką i?masłem. Kuchnią z kolei zawiaduje Paweł, okrzyknięty przez właścicieli królem klusek. Mózgiem całego projektu jest Marcin Koch, którego możecie znać z bloga Kuchnia Kocha.
Brawa dla całego zespołu - Bazar to znakomicie przemyślany koncept z?pysznym jedzeniem. To?miej-sce bez-pre-ten-sjonal-ne, przytulne, ale?eleganckie. Wieczorem z?przyjem-nością za-sia-da się tu?z?przy-ja-ciół-mi, by popróbować tapasów. A?rano można wpaść
na dobre śniadanie.
w karcie
Ta-pa-sy: ło-soś w po-ma-rań-czach z grejpfru-tem i so-lą szaf-ra-no-wą;
terrina wieprzowa z?konfiturą z rabarbaru;
rillette z kaczki z długo gotowaną cebulką.
Da-nia głów-ne: ra-vio-li dynio-we z se-rem łomnickim; os-so-bu-co z?pie-czo-ny-mi ziem-nia-kami i?zio-ło-wą sa-łat-ką.
De-se-ry: ekler-ka z kremem orze-cho-wym;
mus cze-ko-la-do-wy z?poma-rań-czą;
śliw-ko-we crum-ble.
kiedy wpadać?
Od 8.30 do 23 (pn.-pt.). W so-bo-ty i nie-dzie-le na?le-ni-we śnia-da-nie lub?brunch od?10. Lunch wypa-da mię-dzy
12 a 15.30 (pn.-pt.).
bazarkocha.pl

Kto za tym stoi?

Miejsce łączy dwie funkcje: delikatesowego sklepiku i knajpki. Na półkach ocierają się o siebie kolorowe słoiki z przetworami robionymi na miejscu. Do kupienia również ciasta zapiekane w wekach, ciastka, pierniczki, turróny. W planach są dania na wynos, sery i jogurty łomnickie (kozie), przyprawy. Za wypieki odpowiada Ola - ta pani wie, jak się obchodzić z mąką i masłem. Kuchnią z kolei zawiaduje Paweł, okrzyknięty przez właścicieli królem klusek. Mózgiem całego projektu jest Marcin Koch, którego możecie znać z bloga Kuchnia Kocha. Brawa dla całego zespołu - Bazar to znakomicie przemyślany koncept z pysznym jedzeniem. To miejsce bezpretensjonalne, przytulne, ale eleganckie. Wieczorem z przyjemnością zasiada się tu z przyjaciółmi, by popróbować tapasów. A rano można wpaść na dobre śniadanie.

 

W karcie

Tapasy: łosoś w pomarańczach z grejpfrutem i solą szafranową; terrina wieprzowa z konfiturą z rabarbaru; rillette z kaczki z długo gotowaną cebulką.

Dania główne: ravioli dyniowe z serem łomnickim; ossobuco z pieczonymi ziemniakami i ziołową sałatką.

Desery: eklerka z kremem orzechowym; mus czekoladowy z pomarańczą; śliwkowe crumble.

 

Kiedy wpadać?

Od 8.30 do 23 (pn.-pt.). W soboty i niedziele na leniwe śniadanie lub brunch od 10. Lunch wypada między 12 a 15.30 (pn.-pt.).

 

bazarkocha.pl

Warszawa, ul. Mokotowska 33/35